Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:923

Utkom från trycket den 26 juni 2006
Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.;
utfärdad den 14 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, bet. 2005/06:LU39, rskr. 2005/06:364.

10 §

2) En fysisk eller juridisk person som avses i 2 § första stycket 1–6 lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, dess styrelseledamöter eller anställda får inte röja för kunden eller för någon utomstående att en granskning har genomförts eller att uppgifter har lämnats enligt 8 § eller att polisen genomför en undersökning.

2)

Senaste lydelse 2004:1190.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag3) eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)4) tillämpas bestämmelsen om styrelseledamöter i första stycket på ledamöter i tillsynsorganet.

3)

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

4)

EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att bestämmelsen i andra stycket skall tillämpas också på ledamöter i ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:923

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Maria Kelt
(Justitiedepartementet)