Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:213 Utkom från trycket den 9 maj 2007Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 26 april 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:66, bet. 2006/07:JuU13, rskr. 2006/07:147. föreskrivs att 4 kap. 9 c § brottsbalken skall ha följande lydelse.4 kap.9 c §9 c § Senaste lydelse 1998:206. Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.På regeringens vägnarBEATRICE ASKSusanne Kjaersgaard Olsson(Justitiedepartementet)