Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:37

Utkom från trycket den 12 februari 2008
Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll;
utfärdad den 31 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:127, bet. 2007/08:JuU6, rskr. 2007/08:129.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:618.

3) Den dömde ska under verkställigheten utanför anstalt iaktta skötsamhet, efter förmåga söka försörja sig samt i övrigt rätta sig efter vad som åligger honom enligt denna lag och enligt föreskrift som meddelats med stöd av lagen. Han eller hon ska avhålla sig från alkohol och andra beroendeframkallande medel, sådana medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel samt sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

3)

Senaste lydelse 1999:56.

Den dömde är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, skyldig att under verkställigheten på begäran lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov för kontroll av att han eller hon inte är påverkad av sådana medel eller varor som avses i första stycket andra meningen. Elektroniska hjälpmedel får användas för att kontrollera att den dömde avhåller sig från alkohol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:37

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Annika Lowén
(Justitiedepartementet)