Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:264

Utkom från trycket den 27 maj 2008
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om brottsbalken

1)

Prop. 2007/08:60, bet. 2007/08:NU11, rskr. 2007/08:184.

dels att 8 kap. 12 § ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 8 kap. 10 a §, av följande lydelse.

Leder någon olovligen värmeenergi ur ett rörledningssystem för uppvärmning eller leder någon olovligen värmeenergi till ett rörledningssystem för kylning, döms för olovlig avledning av värmeenergi till böter eller fängelse högst ett år. Vid ringa fall döms inte till ansvar.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

För försök eller förberedelse till stöld, grov stöld, rån, grovt rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel, olovlig kraftavledning eller olovlig avledning av värmeenergi, så ock för stämpling till eller underlåtenhet att avslöja rån eller grovt rån döms till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas. Skulle tillgrepp av fortskaffningsmedel eller olovlig avledning av värmeenergi, om brottet fullbordats, hava varit att anse som ringa, må dock ej dömas till ansvar som nu sagts.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:264

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Hedvig Trost
(Justitiedepartementet)