Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:255

Utkom från trycket den 16 april 2009
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 1 a § brottsbalken ska upphöra att gälla vid utgången av april 2009.

1)

Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Gunilla Berglund
(Justitiedepartementet)