Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:255 Utkom från trycket den 16 april 2009Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 2 april 2009.Enligt riksdagens beslutBet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208. föreskrivs att 7 kap. 1 a § brottsbalken ska upphöra att gälla vid utgången av april 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKGunilla Berglund(Justitiedepartementet)