Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:343

Utkom från trycket den 19 maj 2009
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om brottsbalken

1)

Prop. 2008/09:149, bet. 2008/09:JuU27, rskr. 2008/09:235.

dels att 6 kap. 14 § ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 6 kap. 10 a §, av följande lydelse.

Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd, döms för kontakt med barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst ett år.

2) Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första stycket mot ett barn under femton år eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första stycket, ska inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt.

2)

Senaste lydelse 2005:90.

Detsamma gäller den som har begått en gärning enligt 10 a § om den har syftat till en sådan gärning som anges i första stycket och som, om den hade fullbordats, enligt vad som anges där uppenbarligen inte skulle ha inneburit något övergrepp mot barnet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:343

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Gunilla Berglund
(Justitiedepartementet)