Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:399

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott;
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:118, bet. 2008/09:JuU17, rskr. 2008/09:251.

2 §

För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att

  1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,

  2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller

  3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst arton år, eller på livstid.

Är brottet mindre grovt, är straffet fängelse, lägst två år och högst sex år.

Om ett högre lägsta straff för gärningen har föreskrivits i brottsbalken, gäller vad som sägs där i fråga om lägsta straff.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:399

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)