Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:444

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter;
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som, enligt vad han eller hon inser eller bör inse, har angripits enligt denna lag ska ersätta den skada som uppkommer genom hans eller hennes förfarande. Detsamma gäller om någon i annat fall uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som, enligt vad han eller hon inser eller bör inse, har röjts i strid med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:444

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)