Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1283

Utkom från trycket den 8 december 2009
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 3 a § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2009/10:JuU4, rskr. 2009/10:81.

3 a §

2) Den som, i strid med föreskrifter eller villkor, använder ett bidrag eller utnyttjar en förmån som finansieras över eller på annat sätt påverkar Europeiska unionens eller Europeiska atomenergigemenskapens budgetar för ett annat ändamål än det som bidraget eller förmånen har beviljats för, döms för subventionsmissbruk till böter eller fängelse i högst två år. I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

2)

Senaste lydelse 1999:197.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1283

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)