Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:60

Utkom från trycket den 23 februari 2010
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 11 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i brottsbalken ska införas en ny paragraf, 35 kap. 2 §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:50, bet. 2009/10:JuU10, rskr. 2009/10:180.

2 §

2) Bestämmelserna i detta kapitel om bortfallande av påföljd gäller inte för

2)

Tidigare 2 § upphävd genom 1975:667.

  1. mord eller dråp enligt 3 kap. 1 eller 2 §,

  2. folkrättsbrott enligt 22 kap. 6 § andra stycket,

  3. folkmord enligt 1 § lagen (1964:169) om straff för folkmord,

  4. terroristbrott enligt 3 § 1 eller 2 jämförd med 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, eller

  5. försök till brott som avses i 1, 3 eller 4.

Har någon begått brott som avses i första stycket innan han eller hon fyllt tjugoett år, gäller dock bestämmelserna om bortfallande av påföljd i detta kapitel.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:60

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

2. De nya bestämmelserna tillämpas även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att döma till påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Maria Kelt
(Justitiedepartementet)