Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:308 Utkom från trycket den 11 maj 2010Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 29 april 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235. föreskrivs att 21 kap. 3 § brottsbalken ska ha följande lydelse.21 kap.3 §3 § Senaste lydelse 1990:218. Vid tillämpningen av detta kapitel avses med krigsmän alla som är tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten.Krigsmän är dessutompolismän som utan att vara tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten är skyldiga att delta i rikets försvar,skyddsvakter som förordnats med stöd av skyddslagen (2010:305),alla som annars vistas vid avdelningar av försvarsmakten, när avdelningarna är i fält eller verkar under liknande förhållanden, medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.2. Äldre föreskrifter gäller dock för skyddsområdesvakter till och med den 31 december 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKSusanne Kjaersgaard Olsson(Justitiedepartementet)