Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:308

Utkom från trycket den 11 maj 2010
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 kap. 3 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235.

3 §

2) Vid tillämpningen av detta kapitel avses med krigsmän alla som är tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten.

2)

Senaste lydelse 1990:218.

Krigsmän är dessutom

  1. polismän som utan att vara tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten är skyldiga att delta i rikets försvar,

  2. skyddsvakter som förordnats med stöd av skyddslagen (2010:305),

  3. alla som annars vistas vid avdelningar av försvarsmakten, när avdelningarna är i fält eller verkar under liknande förhållanden,

  4. medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:308

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller dock för skyddsområdesvakter till och med den 31 december 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)