Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:358

Utkom från trycket den 25 maj 2010
Förordning om ändring i förordningen (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.;
utfärdad den 12 maj 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. ska ha följande lydelse.

1) Till en framställning som avses i 1 § ska det bifogas

1)

Senaste lydelse 2005:987.

  1. en kopia av dom, beslut, godkänt strafföreläggande eller godkänt föreläggande av ordningsbot i den del, som avses med framställningen, och

  2. följande handlingar, när det är fråga om en framställning enligt 8, 15 eller 22 § nordiska verkställighetslagen: yttrande från Kriminalvården, läkarintyg enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m., eller utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning och, om möjligt, yttrande i ärendet av den dömde eller bevis att han eller hon har fått tillfälle att yttra sig.

Om någon särskild personutredning eller läkarundersökning inte har ägt rum, ska i stället till framställningen bifogas en kopia av tillgängliga handlingar om den dömdes personliga förhållanden.

Om den dömde med anledning av domen har fått vård i anstalt eller stått under övervakning, ska det dessutom bifogas en redogörelse för vad behandlingsjournal och andra tillgängliga uppgifter innehåller om den dömde för tiden efter det att domen meddelades.

I stället för dom eller beslut får det till en framställning enligt 3 § nordiska verkställighetslagen bifogas uppgifter

  1. som är föreskrivna för ansökan om indrivning enligt indrivningsförordningen (1993:1229),

  2. om tid och plats för den brottsliga gärningen,

  3. om de övriga omständigheter som behövs för att känneteckna gärningen, och

  4. om det eller de lagrum som tillämpats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:358

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)