Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:371

Utkom från trycket den 1 juni 2010
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 1 a § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:152, bet. 2009/10:JuU33, rskr. 2009/10:273.

2) Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år.

2)

Senaste lydelse 2005:90.

Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt arton år döms för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel som anges där har använts.

Är ett brott som avses i första eller andra stycket mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:371

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Måns Wigén
(Justitiedepartementet)