Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:371 Utkom från trycket den 1 juni 2010Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 20 maj 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:152, bet. 2009/10:JuU33, rskr. 2009/10:273. föreskrivs att 4 kap. 1 a § brottsbalken ska ha följande lydelse.4 kap.1 a §1 a § Senaste lydelse 2005:90. Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år.Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt arton år döms för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel som anges där har använts.Är ett brott som avses i första eller andra stycket mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMåns Wigén(Justitiedepartementet)