Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:617

Utkom från trycket den 22 juni 2010
Lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.;
utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs 19 och 23 §§ lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2)

Lagen omtryckt 1990:1010.

Vid verkställighet av fängelse räknas strafftiden, när den dömde är häktad eller omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken eller på annan grund intagen i kriminalvårdsanstalt, från den dag då domen får verkställas och i annat fall från den dag då den dömde enligt 10 § tas in i häkte eller kriminalvårdsanstalt eller omhändertas av polismyndighet för förpassning.

Den tid som en intagen vistas utanför anstalt enligt 10 kap. 3 § fängelselagen (2010:610) eller enligt 4 kap. 29 eller 31 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål ska räknas in i verkställighetstiden. Detsamma gäller den tid som en intagen vistas utanför anstalt med stöd av 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 2 eller 4 § eller 11 kap. 1 § fängelselagen, om inte särskilda skäl talar mot det.

Den tid som den dömde hållits i häkte i målet eller varit omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken efter det att slutlig dom eller beslut däri meddelades, ska räknas in i verkställighetstiden.

3) Om avbrott ägt rum i verkställigheten av fängelse, ska det antal dagar som avbrottet varat läggas till slutdagen.

3)

Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Som avbrott anses inte att den som avtjänar fängelse häktas med anledning av misstanke om brott.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:617

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Annika Lowén
(Justitiedepartementet)