Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:637

Utkom från trycket den 28 juni 2010
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 36 kap. 1 b § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2009/10:JuU35, rskr. 2009/10:336.

2) Döms någon för ett brott för vilket är föreskrivet fängelse i sex år eller mer och har brottet varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte, ska även i annat fall än som avses i 1 § egendom förklaras förverkad, om det framstår som klart mera sannolikt att den utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

2)

Senaste lydelse 2008:370.

Har brottet varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte, gäller första stycket också om någon döms för

  1. människohandel enligt 4 kap. 1 a § tredje stycket, koppleri, ocker som är grovt, olovlig befattning med falska pengar som är grovt, eller grovt dobbleri,

  2. narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) eller olovlig befattning med narkotikaprekursorer enligt 3 b § första stycket samma lag,

  3. dopningsbrott enligt 3 § första stycket lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller grovt dopningsbrott enligt 3 a § samma lag,

  4. narkotikasmuggling enligt 6 § första stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling, eller

  5. människosmuggling enligt 20 kap. 8 § första stycket utlänningslagen (2005:716) eller organiserande av människosmuggling enligt 20 kap. 9 § första stycket samma lag.

Vad som sägs om förverkande i första och andra styckena gäller också om någon döms för försök, förberedelse eller stämpling till ett brott som avses där.

Förverkande enligt denna paragraf får inte beslutas om det är oskäligt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:637

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Måns Wigén
(Justitiedepartementet)