Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1016

Utkom från trycket den 13 juli 2010
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:203, bet. 2009/10:FöU6, rskr. 2009/10:380.

3 §

2) Följande gärningar utgör terroristbrott under de förutsättningar som anges i 2 § i denna lag:

2)

Senaste lydelse 2010:1015.

 1. mord, 3 kap. 1 § brottsbalken,

 2. dråp, 3 kap. 2 § brottsbalken,

 3. grov misshandel, 3 kap. 6 § brottsbalken,

 4. människorov, 4 kap. 1 § brottsbalken,

 5. olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § brottsbalken,

 6. grov skadegörelse, 12 kap. 3 § brottsbalken,

 7. mordbrand och grov mordbrand, 13 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,

 8. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken,

 9. sabotage och grovt sabotage, 13 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken,

 10. kapning och sjö- eller luftfartssabotage, 13 kap. 5 a § brottsbalken,

 11. flygplatssabotage, 13 kap. 5 b § brottsbalken,

 12. spridande av gift eller smitta, 13 kap. 7 § brottsbalken,

 13. olovlig befattning med kemiska vapen, 22 kap. 6 a § brottsbalken,

 14. uppsåtligt vapenbrott, 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67),

 15. brott enligt 29 § tredje stycket lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,

 16. uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen (1992:1300) om krigsmateriel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska stridsmedel, apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska, biologiska eller kemiska stridsmedel samt speciella delar och substanser till sådant material,

 17. brott enligt 18, 18 a och 20 §§ lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser sådana produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att framställa kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen,

 18. smuggling och grov smuggling, 3 och 5 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling, om brottet avser sådana varor som omfattas av 14–17,

 19. olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken, som innefattar hot om att begå någon av de gärningar som avses i 1–18.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1016

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)