Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:146

Utkom från trycket den 8 mars 2011
Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder;
utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder

dels att 4 kap. 1 § och 5 kap. 9 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1) Om en övervakningsnämnd beslutar att en villkorligt frigiven ska stå under övervakning, ska det i beslutet anges att Kriminalvården ska ansvara för övervakningen.

1)

Senaste lydelse 2005:1018.

2) Kriminalvården ska efter samråd med övervakaren yttra sig om den dömdes förhållanden under övervakningstiden, när det begärs av en domstol, en nämnd som avses i 37 kap. brottsbalken, en länsstyrelse, en polismyndighet, Transportstyrelsen eller Åklagarmyndigheten och om yttrandet behövs som underlag för prövning av ett mål eller ett ärende som handläggs av domstolen eller myndigheten. Kriminalvården ska också på begäran yttra sig till Regeringskansliet, när det behövs för beredningen av ett nådeärende.

2)

Senaste lydelse 2005:1018.

Kriminalvården får meddela föreskrifter om bidrag av allmänna medel för utgifter i samband med verkställighet av frivårdspåföljder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:146

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Annika Lowén
(Justitiedepartementet)