Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:422

Utkom från trycket den 28 april 2011
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 14 april 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 37 kap. 10 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2010/11:JuU29, rskr. 2010/11:219.

10 §

2) Kriminalvårdens och övervakningsnämndens beslut som avses i 7, 8 och 11 §§ gäller omedelbart, om inte något annat förordnas.

2)

Senaste lydelse 2005:967.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:422

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Susanne Kaevergaard
(Justitiedepartementet)