Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:422 Utkom från trycket den 28 april 2011Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 14 april 2011.Enligt riksdagens beslutBet. 2010/11:JuU29, rskr. 2010/11:219. föreskrivs att 37 kap. 10 § brottsbalken ska ha följande lydelse.37 kap.10 §10 § Senaste lydelse 2005:967. Kriminalvårdens och övervakningsnämndens beslut som avses i 7, 8 och 11 §§ gäller omedelbart, om inte något annat förordnas.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMSusanne Kaevergaard(Justitiedepartementet)