Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:485 Utkom från trycket den 24 maj 2011Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 12 maj 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236. föreskrivs att det i brottsbalken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 4 b §, av följande lydelse.4 kap.4 b §4 b §Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgörmisshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,ofredande enligt 4 kap. 7 §,sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, elleröverträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbuddöms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSGöran Nilsson(Justitiedepartementet)