Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:485

Utkom från trycket den 24 maj 2011
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i brottsbalken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 4 b §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.

4 b §

Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

  1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,

  2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,

  3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,

  4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,

  5. ofredande enligt 4 kap. 7 §,

  6. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,

  7. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,

  8. åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, eller

  9. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:485

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)