Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:511

Utkom från trycket den 31 maj 2011
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 15 §, 10 kap. 9 §, 11 kap. 6 § samt 17 kap. 16 och 17 §§ brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255.

2) För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn, köp av sexuell tjänst, koppleri och grovt koppleri döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap.

2)

Senaste lydelse 2005:90.

Detsamma gäller i fråga om förberedelse till koppleri samt förberedelse och stämpling till och underlåtenhet att avslöja våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt koppleri.

För försök till förskingring eller trolöshet mot huvudman samt för försök eller förberedelse till grov förskingring döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap.

3) För försök till oredlighet mot borgenärer enligt 1 § första stycket eller försök till sådan oredlighet enligt 1 § andra stycket som innebär att tillgång bortförs ur riket döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap. Detsamma gäller i fall då sådant brott som nu har angetts ska bedömas som grov oredlighet mot borgenärer. För förberedelse till grovt bokföringsbrott döms också till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap.

3)

Senaste lydelse 2005:242.

4) För försök eller förberedelse till våld eller hot mot tjänsteman döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 kap., såvida inte brottet, om det fullbordats, skulle ha varit att anse som ringa. För försök eller förberedelse till främjande av flykt samt för förberedelse till bestickning enligt 7 § andra stycket döms också till ansvar enligt vad som anges i 23 kap.

4)

Senaste lydelse 1981:463.

5) I vissa fall av bestickning får åklagare väcka åtal endast om brottet anges till åtal av arbets- eller uppdragsgivaren till den som utsatts för bestickningen eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Detta gäller om bestickning skett i förhållande till någon som

5)

Senaste lydelse 2009:1281.

  1. inte är arbetstagare hos staten eller hos kommun,

  2. inte omfattas av 20 kap. 2 § andra stycket 1–4, 8 eller 9 och inte heller är arbetstagare vid Internationella brottmålsdomstolen, och

  3. inte är främmande stats minister eller ledamot av främmande stats lagstiftande församling.

Förberedelse till bestickning enligt 7 § andra stycket i förhållande till någon som avses i första stycket 1–3 får åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:511

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Patrik Örnsved
(Justitiedepartementet)