Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:513

Utkom från trycket den 31 maj 2011
Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69);
utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om skattebrottslagen (1971:69)

1)

Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255.

dels att 13 a § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 §, av följande lydelse.

2) För förberedelse till grovt skattebrott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

2)

Tidigare 11 § upphävd genom 1996:658.

3) Bestämmelserna om förverkande i 36 kap. 1 § brottsbalken ska inte tillämpas i fråga om brott enligt denna lag.

3)

Senaste lydelse 2005:292.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte utbyte av förberedelse till grovt skattebrott eller vad som därvid har tagits emot som ersättning för kostnader.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:513

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)