Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:517 Utkom från trycket den 31 maj 2011Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 19 maj 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:77, bet. 2010/11:JuU22, rskr. 2010/11:251. föreskrivs att 6 kap. 11 § brottsbalken ska ha följande lydelse.6 kap.11 §11 § Senaste lydelse 2005:90. Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år.Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKGunilla Berglund(Justitiedepartementet)