Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:517

Utkom från trycket den 31 maj 2011
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 11 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:77, bet. 2010/11:JuU22, rskr. 2010/11:251.

2) Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år.

2)

Senaste lydelse 2005:90.

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:517

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Gunilla Berglund
(Justitiedepartementet)