Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:36

Utkom från trycket den 7 februari 2012
Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder;
utfärdad den 26 januari 2012.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 17 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder ska ha följande lydelse.

17 §

1) Övervakaren har rätt till ersättning för sitt uppdrag. Kriminalvården prövar frågor om och betalar ut sådan ersättning. Om övervakaren är en tjänsteman vid Kriminalvården som fullgör uppdraget i tjänsten, lämnas dock inte någon ersättning.

1)

Senaste lydelse 2005:1018.

Kriminalvården får meddela föreskrifter om ersättningens storlek.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:36

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)