Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:280

Utkom från trycket den 29 maj 2012
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 8 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212.

8 §

2) Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse elleri ett elektroniskt kommunikationsnät,döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år.

2)

Senaste lydelse 1993:601.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:280

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Magnus Corell
(Justitiedepartementet)