Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:568

Utkom från trycket den 11 september 2012
Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott;
utfärdad den 30 augusti 2012.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott1)

1)

Senaste lydelse av

6 § 1988:35

7 § 2005:1003

12 § 2003:1181

rubriken närmast före 9 § 2001:715

rubriken närmast före 12 § 2001:715.

dels att 6–8 och 12 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 1, 6, 9 och 12 §§ ska utgå,

dels att rubriken till förordningen samt 1, 3 och 5 b §§ ska ha följande lydelse.

Förordning med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige2)

3) Framställning om utlämning av den som här i riket är misstänkt eller tilltalad för brott görs av åklagare. Framställningen ska sändas till riksåklagaren, som avgör om den ska överlämnas till Justitiedepartementet för vidarebefordran till den främmande staten.

3)

Senaste lydelse 2001:991. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

    4) Framställning om utlämning för verkställighet av

    4)

    Senaste lydelse 2005:1003.

  • fängelsestraff görs av Kriminalvården,

  • rättspsykiatrisk vård görs av Socialstyrelsen,

  • sluten ungdomsvård görs av Statens institutionsstyrelse.

Framställningen ska överlämnas till Justitiedepartementet för vidarebefordran till den främmande staten.

5) När det följer av en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige, att den som har utlämnats för brott till Sverige kan lämna sitt samtycke till åtal eller straff för annat brott som han eller hon har begått före utlämningen eller till att vidareutlämnas till en annan stat, utan att medgivande måste inhämtas från den stat från vilken utlämning har skett, ska samtycke lämnas till åklagare.

5)

Senaste lydelse 2005:1003.

Samtycket ska antecknas på ett formulär som fastställs av riksåklagaren. Formuläret ska om möjligt vara skrivet på det språk som normalt används av den som har utlämnats. Om ett annat språk används, ska det antecknas på handlingen vilka åtgärder som har vidtagits för att kontrollera att den som har utlämnats har förstått innebörden av samtycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:568

1. Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden om utlämning som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)