Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:625

Utkom från trycket den 30 oktober 2012
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 18 oktober 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 20 kap. 4 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2012/13:JuU6, rskr. 2012/13:7.

2) Den som har valts till sådant uppdrag hos staten eller hos en kommun med vilket följer myndighetsutövning får av rätten skiljas från uppdraget, om han har begått brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller däröver och han genom brottet har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha uppdraget.

2)

Senaste lydelse 1988:942.

Med uppdrag hos staten eller hos kommun likställs uppdrag hos styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun, landsting eller kommunalförbund.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:625

Denna lag träder i kraft den 15 november 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Patrik Örnsved
(Justitiedepartementet)