Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:939 Utkom från trycket den 28 december 2012Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning;utfärdad den 18 december 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116. föreskrivs att 17 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning ska ha följande lydelse.17 §17 §Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKGöran Nilsson(Justitiedepartementet)