Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:216

Utkom från trycket den 8 maj 2013
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 8 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

2) Vårdslöshet mot borgenärer får åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

2)

Senaste lydelse 2005:242.

Bokföringsbrott som är ringa får åtalas av åklagare endast om åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:216

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Maria Kelt
(Justitiedepartementet)