Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:367 Utkom från trycket den 10 juni 2013Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 30 maj 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:108, bet. 2012/13:JuU25, rskr. 2012/13:251. föreskrivs att 4 kap. 4 a § brottsbalken ska ha följande lydelse.4 kap.4 a §4 a § Senaste lydelse 1999:845. Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år.Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.På regeringens vägnarBEATRICE ASKGöran Nilsson(Justitiedepartementet)