Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:857

Utkom från trycket den 26 november 2013
Lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.;
utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. ska införas en ny paragraf, 34 §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:176, bet. 2013/14:JuU2, rskr. 2013/14:29.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheter för kommuner, landsting och enskilda att

  1. vidta åtgärder i anslutning till att en nöjdförklaring får lämnas, och

  2. lämna de uppgifter med anledning av verkställighet av dom som behövs enligt denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:857

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)