Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:222

Utkom från trycket den 29 april 2014
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 5 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:47, bet. 2013/14:KU17, rskr. 2013/14:211.

5 §

    2) Brott som avses i 1–3 §§ får inte åtalas av någon annan än målsäganden. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser

    2)

    Senaste lydelse 2008:569.

  1. förtal och grovt förtal,

  2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning,

  3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse, eller

  4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes sexuella läggning.

Har förtal riktats mot en avliden, får åtal väckas av den avlidnes efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller syskon och, om åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, av åklagare.

Innebär brott som avses i 1–3 §§ att någon genom att förgripa sig på en främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige eller på en främmande makts representant i Sverige har kränkt den främmande makten, får brottet åtalas av åklagare utan hinder av första stycket. Åtal får dock inte ske utan förordnande av regeringen eller den regeringen har bemyndigat till detta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:222

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)