Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:302

Utkom från trycket den 27 maj 2014
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 4 kap. 9 c och 10 §§ brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:92, bet. 2013/14:JuU27, rskr. 2013/14:244.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informationssystem och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF (EUT L 218, 14.8.2013, s. 8–14, Celex 32013L0040).

3) Den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift.

3)

Senaste lydelse 2007:213.

Är brottet grovt, döms för grovt dataintrång till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har orsakat allvarlig skada eller avsett ett stort antal uppgifter eller annars varit av särskilt farlig art.

4) För försök, förberedelse eller stämpling till människorov, människohandel eller olaga frihetsberövande och för underlåtenhet att avslöja ett sådant brott döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för försök eller förberedelse till olaga tvång som är grovt, dataintrång som om det fullbordats inte skulle ha varit att anse som ringa, eller grovt dataintrång.

4)

Senaste lydelse 2004:406.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:302

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)