Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:303

Utkom från trycket den 27 maj 2014
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 4 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:120, bet. 2013/14:JuU24, rskr. 2013/14:252.

2) Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte utgör brott mot frihet. Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren eller om den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt.

2)

Senaste lydelse 1993:207.

Till ansvar enligt första stycket döms också den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som vårdar barnet med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, om gärningen inte utgör brott mot frihet eller främjande av flykt.

Är brott som avses i första eller andra stycket grovt, ska gärningsmannen dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:303

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)