Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:308

Utkom från trycket den 27 maj 2014
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om brottsbalken2)

1)

Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253.

2)

Senaste lydelse av

9 kap. 6 a § 1999:164

9 kap. 7 a § 1999:164.

dels att 9 kap. 6 a och 7 a §§ ska upphöra att gälla,

dels att 9 kap. 11 § ska ha följande lydelse.

11 §

3) För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, utpressning, ocker eller grovt häleri och för stämpling till grovt häleri döms det till ansvar enligt 23 kap. Bestämmelserna i 23 kap. 3 § ska dock inte gälla i fråga om försök till utpressning.

3)

Senaste lydelse 2001:780.

Såsom för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri döms den som för att bedra försäkringsgivare eller annars med bedrägligt uppsåt skadar sig eller annan till person eller egendom. Detsamma ska gälla, om någon med samma uppsåt försöker åstadkomma sådan skada. Har han eller hon innan skadan uppstått frivilligt avstått från att fullfölja gärningen, ska han eller hon inte dömas till ansvar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:308

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Mari-Ann Roos
(Justitiedepartementet)