Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:308 Utkom från trycket den 27 maj 2014Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 15 maj 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253. föreskrivs i fråga om brottsbalkenSenaste lydelse av9 kap. 6 a § 1999:1649 kap. 7 a § 1999:164. dels att 9 kap. 6 a och 7 a §§ ska upphöra att gälla, dels att 9 kap. 11 § ska ha följande lydelse.9 kap.11 §11 § Senaste lydelse 2001:780. För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, utpressning, ocker eller grovt häleri och för stämpling till grovt häleri döms det till ansvar enligt 23 kap. Bestämmelserna i 23 kap. 3 § ska dock inte gälla i fråga om försök till utpressning.Såsom för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri döms den som för att bedra försäkringsgivare eller annars med bedrägligt uppsåt skadar sig eller annan till person eller egendom. Detsamma ska gälla, om någon med samma uppsåt försöker åstadkomma sådan skada. Har han eller hon innan skadan uppstått frivilligt avstått från att fullfölja gärningen, ska han eller hon inte dömas till ansvar.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMari-Ann Roos(Justitiedepartementet)