Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:382

Utkom från trycket den 5 juni 2014
Lag om ändring i lagen (2014:302) om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 10 § brottsbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2014:302) om ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263.

10 §

För försök, förberedelse eller stämpling till människorov, människohandel eller olaga frihetsberövande och för underlåtenhet att avslöja ett sådant brott döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för försök eller förberedelse till olaga tvång som är grovt, äktenskapstvång, dataintrång som om det fullbordats inte skulle ha varit att anse som ringa, eller grovt dataintrång.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Viveca Lång
(Justitiedepartementet)