Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:625

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (2002:445) om medling med anledning av brott;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (2002:445) om medling med anledning av brott ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

5 §

Medling ska vara frivillig för både gärningsman och målsägande. Det brott som medlingen avser ska vara anmält till Polismyndigheten. Dessutom ska gärningsmannen ha erkänt gärningen eller delaktighet i denna.

Medling får endast ske om det med hänsyn till samtliga omständigheter framstår som lämpligt. Om gärningsmannen är under tolv år får medling ske endast om det finns synnerliga skäl.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:625

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Viveca Lång
(Justitiedepartementet)