Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:628

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott;
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

13 §

Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Penningbeslag får avse endast sådan egendom som finns tillgänglig.

Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska gäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan än Polismyndigheten.

För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:628

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Viveca Lång
(Justitiedepartementet)