Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:816 Utkom från trycket den 1 juli 2014Lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning;utfärdad den 19 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:222, bet. 2013/14:JuU35, rskr. 2013/14:319. föreskrivs i fråga om lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning dels att 11 och 17 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 5 a och 16 a §§, av följande lydelse.5 a §5 a §Vid en undersökningsenhet inom Rättsmedicinalverket ska 1 kap. 4–6 §§, 2 kap., 3 kap. och 4 kap. 1–10 §§ häkteslagen (2010:611) tillämpas när det gäller den som är häktad eller annars frihetsberövad och tas in på enheten för att genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.När den som inte är frihetsberövad genomgår en rättspsykiatrisk undersökning eller en läkarundersökning enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. vid en enhet som avses i första stycket, ska 1 kap. 6 § andra stycket, 2 kap. 11 och 12 §§, 4 kap. 2 §, 3 § 1 och 4, 5–9 §§ och 10 § första stycket 2 häkteslagen tillämpas.Vid en enhet som avses i första stycket ska 4 kap. 11 och 12 §§ samt 8 kap. 1 och 2 §§ häkteslagen tillämpas.Det som föreskrivs om Kriminalvården ska tillämpas på Rättsmedicinalverket.11 §11 §Den som är intagen med stöd av 10 § kan ges vård enligt bestämmelserna i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. När det gäller den som inte genomgår rättspsykiatrisk vård tillämpas bestämmelserna i 18–24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård vid undersökningsenhet inom hälso- och sjukvården.16 a §16 a §När det gäller beslut som avses i 5 a § tillämpas 7 kap. häkteslagen (2010:611) om beslut och överklagande. Det som föreskrivs om Kriminalvården ska tillämpas på Rättsmedicinalverket.17 §17 § Senaste lydelse 2012:939. Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. Tillsynen omfattar dock inte tillämpningen av 5 a §.Denna lag träder i kraft den 2 oktober 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKGunilla Berglund(Justitiedepartementet)