Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1133

Utkom från trycket den 7 oktober 2014
Förordning om ändring i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige;
utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 9 b § förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott till Sverige1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:568.

2) Om någon ska återföras enligt 9 a § ska den ansvariga myndigheten se till att verkställigheten av straffet eller påföljden överförs till den andra staten och att personen förs dit när domen har vunnit laga kraft. Myndigheten får begära hjälp av Polismyndigheten om det behövs. En sådan begäran ska innehålla uppgift om den ort där personen vistas.

2)

Senaste lydelse 2005:1003.

Ansvarig myndighet enligt första stycket är

  • Kriminalvården, om påföljden är fängelse,

  • Socialstyrelsen, om påföljden är rättspsykiatrisk vård, och

  • Statens institutionsstyrelse, om påföljden är sluten ungdomsvård.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1133

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)