Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1155

Utkom från trycket den 7 oktober 2014
Förordning om ändring i förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder;
utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 9 § och 5 kap. 9 och 19 §§ förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder ska ha följande lydelse.

9 §

1) Meddelas ett beslut om att den dömde ska omhändertas enligt 28 kap. 11 § brottsbalken genom Polismyndighetens försorg, ska beslutet sändas till myndigheten med uppgift om den ort där den dömde vistas eller senast har vistats eller har sin hemort. Beslutet bör innehålla en uppmaning till Polismyndigheten att om det behövs efterlysa den dömde och att omedelbart underrätta beslutsmyndigheten och Kriminalvården så snart den dömde har omhändertagits. I beslutet bör det även påminnas om att den dömde inte får hållas kvar längre än en vecka på grund av beslutet.

1)

Senaste lydelse 2005:1018.

Har den dömde omhändertagits enligt 28 kap. 11 § brottsbalken, ska Kriminalvården skyndsamt göra den utredning om den dömde som behövs och ge beslutsmyndigheten förslag till lämpliga åtgärder.

9 §

2) Kriminalvården ska efter samråd med övervakaren yttra sig om den dömdes förhållanden under övervakningstiden om yttrandet behövs som underlag för prövning av ett mål eller ett ärende hos en domstol, en nämnd som avses i 37 kap. brottsbalken, en länsstyrelse, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Transportstyrelsen, Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten. Kriminalvården ska också på begäran yttra sig till Regeringskansliet när det behövs för beredningen av ett nådeärende.

2)

Senaste lydelse 2011:146.

19 §

3) Handräckning av Polismyndigheten enligt 38 kap. 12 § brottsbalken för att den dömde ska inställas hos Kriminalvården bör begäras endast när syftet med en sådan begäran inte kan uppnås på något annat sätt.

3)

Senaste lydelse 2005:1018.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1155

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)