Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1490

Utkom från trycket den 19 december 2014
Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69);
utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2) Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

2)

Senaste lydelse 2005:457.

Lagen tillämpas inte i fråga om

  1. gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

  2. skatt enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter, och

  3. skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande avgift.

I lagen om straff för smuggling finns särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel och åtal vid brott som avses i 2–4 §§, om brottet rör skatt enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1490

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)