Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1572

Utkom från trycket den 30 december 2014
Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll;
utfärdad den 22 december 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:1, utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77.

2) Den dömde ska betala en avgift, om det är motiverat med hänsyn till hans eller hennes möjligheter att få inkomst under verkställigheten utanför anstalt.

2)

Senaste lydelse 2005:42.

Avgiften uppgår till 80 kronor per dag som verkställigheten ska pågå, dock högst 9 600 kronor för hela verkställighetsperioden. Avgiften ska betalas i förskott och tillföras brottsofferfonden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1572

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)