Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:52

Utkom från trycket den 3 mars 2015
Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall;
utfärdad den 19 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

1)

Prop. 2013/14:254, bet. 2014/15:JuU6, rskr. 2014/15:101.

dels att de två rubrikerna närmast efter 7 § ska utgå,

dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,

dels att rubrikerna närmast före de genom lag (2009:73) upphävda 10–22 §§ ska utgå.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:52

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

På regeringens vägnar

KRISTINA PERSSON
Mari-Ann Roos
(Justitiedepartementet)