Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:78

Utkom från trycket den 10 mars 2015
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 19 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 29 kap. 5 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:37, bet. 2014/15:JuU8, rskr. 2014/15:111.

5 §

  2) Vid straffmätningen ska rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta

  2)

  Senaste lydelse 1988:942.

 1. om den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada,

 2. om den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde,

 3. om en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid förflutit sedan brottet begicks,

 4. om den tilltalade efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadliga verkningar av brottet,

 5. om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet,

 6. om den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av brottet utvisas ur riket,

 7. om den tilltalade förorsakas men till följd av att han eller hon på grund av brottet blir eller kan antas bli avskedad eller uppsagd från anställning eller drabbas av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutövning,

 8. om ett straff utmätt efter brottets straffvärde skulle framstå som oproportionerligt strängt med hänsyn till andra rättsliga sanktioner till följd av brottet, eller

 9. om någon annan omständighet påkallar att den tilltalade får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar.

Föreligger omständighet som avses i första stycket, får rätten, om särskilda skäl påkallar det, döma till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:78

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

På regeringens vägnar

KRISTINA PERSSON
Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)