Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:80 Utkom från trycket den 10 mars 2015Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 26 februari 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102. föreskrivs att 32 kap. 2 § brottsbalken ska ha följande lydelse.32 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2006:891. Den som är under tjugoett år och som begått brott får dömas till ungdomstjänst om påföljden är lämplig med hänsyn till hans eller hennes person och övriga omständigheter. Den som döms till ungdomstjänst ska åläggas att utföra oavlönat arbete och delta i annan särskilt anordnad verksamhet i lägst tjugo och högst etthundrafemtio timmar.Den som är över arton år får dömas till ungdomstjänst endast om det finns särskilda skäl för det.Rätten får döma till ungdomstjänst om påföljden kan anses tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och den unges tidigare brottslighet och det inte finns skäl för att döma till ungdomsvård. I valet mellan ungdomstjänst och böter ska ungdomstjänst väljas om den påföljden inte är alltför ingripande.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.2. Bestämmelsen i den nya lydelsen ska tillämpas även på gärningar som begåtts före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONFrida Göranson(Justitiedepartementet)