Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:97

Utkom från trycket den 10 mars 2015
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 26 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 34 kap. 18 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110.

2) Uppkommer fråga om överlämnande eller utlämning till Sverige för verkställighet av dom, varigenom någon dömts till fängelse som gemensam påföljd för två eller flera brott, och kan överlämnande eller utlämning enligt den andra statens lagstiftning inte ske för alla brotten, ska domstol, efter anmälan av åklagare, undanröja den gemensamt utdömda påföljden och döma till påföljd för den brottslighet för vilken överlämnande eller utlämning kan äga rum.

2)

Senaste lydelse 2003:1157.

Vad som föreskrivs i första stycket ska även gälla då fråga uppkommer om att svensk brottmålsdom som avser två eller flera brott ska verkställas utomlands i enlighet med lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen eller lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet, men det finns hinder mot verkställighet enligt den andra statens lagstiftning i fråga om något eller några av brotten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:97

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Mari-Ann Roos
(Justitiedepartementet)