Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:113

Utkom från trycket den 10 mars 2015
Förordning om ändring i förordningen (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.;
utfärdad den 26 februari 2015.

Regeringen föreskriver att 5 b § förordningen (1963:194) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. ska ha följande lydelse.

1) Kriminalvården ska underrättas om de åtgärder som vidtas med stöd av 5 a5 c §§ lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. Kriminalvården ska underrätta den myndighet i den andra staten som begärt tvångsåtgärden om de åtgärder som vidtagits samt att ett beslut om anhållande, häktning, reseförbud eller anmälningsskyldighet hävs om inte en framställning om överförande av verkställighet görs inom fyrtio dagar.

1)

Senaste lydelse 2005:987.

Kriminalvården ska genast underrätta Åklagarmyndigheten och rätten när en framställning om överförande av verkställigheten har gjorts.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:113

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)