Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:95

Utkom från trycket den 23 februari 2016
Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet;
utfärdad den 11 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

1)

Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143.

dels att 1 och 6 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 a och 5 b §§, och närmast före 5 b § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av

  1. Europarådets konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av terrorism,

  2. Europeiska unionens rambeslut den 28 november 2008 om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (2008/919/RIF), och

  3. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014).

5 a §

Den som tar emot sådana instruktioner som avses i 5 § i avsikt att använda dem för särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år, om meddelandet av instruktionerna varit särskilt ägnat att främja sådan brottslighet.

Resa

5 b §

Till fängelse i högst två år döms den som reser eller påbörjar en resa till ett annat land än det land där han eller hon är medborgare i avsikt att

  1. begå eller förbereda särskilt allvarlig brottslighet, eller

  2. meddela eller ta emot instruktioner enligt 5 eller 5 a §.

6 §

Om brott som anges i 3, 4, 5 eller 5 a § är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet avsett särskilt allvarlig brottslighet som innefattar fara för flera människoliv eller för egendom av särskild betydelse, om brottet ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller om det annars varit av särskilt farlig art.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:95

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Maria Kelt
(Justitiedepartementet)