Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:348

Utkom från trycket den 12 april 2016
Lag om ändring i brottsbalken;
utfärdad den 31 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 14 kap. 7 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:83, bet. 2015/16:JuU14, rskr. 2015/16:181.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/62/EU av den 15 maj 2014 om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättande av rådets rambeslut 2000/383/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

7 §

3) Den som anskaffar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar eller tar annan liknande befattning med falsk sedel eller falskt mynt som avses i 6 §, med uppsåt att det förfalskade ska prånglas ut, döms för olovlig befattning med falska pengar till fängelse i högst två år.

3)

Senaste lydelse 2013:425.

Är brottet ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:348

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)