Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:348 Utkom från trycket den 12 april 2016Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 31 mars 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:83, bet. 2015/16:JuU14, rskr. 2015/16:181. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/62/EU av den 15 maj 2014 om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättande av rådets rambeslut 2000/383/RIF, i den ursprungliga lydelsen. att 14 kap. 7 § brottsbalken ska ha följande lydelse.14 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2013:425. Den som anskaffar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar eller tar annan liknande befattning med falsk sedel eller falskt mynt som avses i 6 §, med uppsåt att det förfalskade ska prånglas ut, döms för olovlig befattning med falska pengar till fängelse i högst två år.Är brottet ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMarie Skåninger(Justitiedepartementet)