Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:485 Utkom från trycket den 3 juni 2016Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 26 maj 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:150, bet. 2015/16:JuU29, rskr. 2015/16:240. föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 4 kap. 4 b och 11 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 6 b §, av följande lydelse.4 kap.4 b §4 b § Senaste lydelse 2013:366. Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgörmisshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,ofredande enligt 4 kap. 7 §,sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, elleröverträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbuddöms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.6 b §6 b §Den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne, döms för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år.11 §11 § Senaste lydelse 2013:366. Hemfridsbrott eller olaga intrång som inte är grovt, kränkande fotografering eller förberedelse till sådant brott, olovlig identitetsanvändning, ofredande som inte förövats på allmän plats, intrång i förvar, olovlig avlyssning som inte förövats på allmän plats eller förberedelse till sådant brott får åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Detsamma gäller olaga tvång genom hot att åtala eller ange annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande samt försök eller förberedelse till sådant brott.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONViveca Lång(Justitiedepartementet)